Dangaleat

인구: 115,000
| 위치: 차드 중남부
| 주요언어: 단갈라트어
| 주요종교: 이슬람 (100.00%)
| 복음화율: 0.00%

https://www.joshuaproject.net/people_groups/11490/CD

chủng tộc chưa được khám phá

5,000
chủng tộc chưa được khám phá

복음화율
0.1% 미만

trong thời đại của chúng ta
끝낼 수
있습니다

종족 입양에 관한
Liên hệ chúng tôi
đăng lại:
E-mail
In
Facebook
Twitter
WhatsApp

[06296] Phòng 501, Tòa nhà Maebong, 32 Nonhyeon-ro 38-gil, Gangnam-gu, Seoul
02-593-3335 | info@gap4ftt.org

viTiếng Việt